ࡱ> <>;Ub1bjbjnn86aaDD, 03555555$FY9Y^33Sza.04\YYDJ :03.02.2017 VEREN EL OLMAK (0NFAK) ~~2.262~ 'NDQN0VJFN JOFRAPBOHFN 'NERHN'DNGOER AVI 3N(VJDP 'DDQpGP +OEQN DN' JO*R(P9OHFN EN' 'NFRANBOH' ENFQK' HNDN' 'N0KI DNGOER 'N,R1OGOER 9PFR/N 1N(QPGPER HNDN' .NHRAL 9NDNJRGPER HNDN' GOER JN-R2NFOHFN (Bakara, 262) Muhterem Cemaat! Rabbimiz bizleri fiziki yap1, ak1l, idrak, beceri, yetenek gibi zelliklerde farkl1 yaratt11 gibi, dnya nimetlerine sahip olma hususunda da farkl1 yaratm1_t1r. Kimimiz daha byk maddi imknlara sahip iken, kimimiz de daha az veya k1t imknlara sahibiz. Halimizi takdir eden Rabbimizdir ve durumumuza gre bizi vazifelendiren de O dur. Sorumluluk ve yerine getirmemiz gereken grevlerimiz sahip olduklar1m1za gredir. 0inde bulunduumuz duruma gre yaratana kar_1 sorumluluk, yarat1lana kar_1 grevlerimiz vard1r. Hayat1m1z1n farkl1l11, yetki ve yeteneklerimizin dei_ik olmas1ndan dolay1 birbirimize muhtac1z. Nitekim ayet-i kerimede Rabbimiz: Dnya hayat1nda onlar1n geimliklerini aralar1nda biz payla_t1rd1k. Birbirlerine i_ grdrmeleri iin, e_itli alanlarda kimini kimine, derece derece stn k1ld1k. Rabbinin rahmeti, onlar1n biriktirdikleri dnyal1k _eylerden daha hay1rl1d1r. (Zuhruf, 32) buyurmaktad1r. Farkl1l11m1z bizi birbirimize yakla_t1rmak ve bu vesileyle hayat1m1za Rabbimizin rahmetini yans1tmak iindir. Sahip olduumuz nimetler kadar, o nimetleri kendilerine infak ettiimiz, yard1m elini uzatt11m1z kimseler de bizim iin birer nimettir. O yard1mlar sayesinde emeimiz sevaba dn_r, manevi dnyam1z huzur bulur, insan zelliklerimiz ortaya 1kar. O halde onlar1 Allah 1n bir ltfu olarak grmeliyiz. Deerli Cemaat! 0nsan1 maddenin esiri haline getiren modern hayat, onu temel ihtiyalar1n1n tesinde daha fazla tketmeye ve srekli kendisi iin harcamaya ynlendirmektedir. Bu ihtiya d1_1 harcamalar ve a_1r1 tketim 1lg1nl11 s1n1rlanmad11 takdirde insan1 felaketlere gtrr. Dier taraftan cimrilik ve servet biriktirme h1rs1 da insan1 duygusuz ve ruhsuz hale getirip, sonu helak ile biten bir ya_ama srkler. Neticede infak _uurundan mahrum insan, ahiret duygusu zay1flad11 iin kom_u, akraba, fakir ve ihtiya sahiplerinin seslerine kulak vermez hale gelir. 0nfak _uuru ise insan1 maddenin esaretinden kurtar1r, merhamet duygular1n1 art1r1p, evresiyle olan ili_246@BDV V ` b n p ^ ƱqeVeVeVeVeVJVeVJh'CJOJQJaJh RhV{CJOJQJaJh RCJOJQJaJh Rh R5CJOJQJaJh'h'5OJQJh'h RCJOJQJaJ(h\h'B*CJOJQJZaJph(h\h'<B*CJOJQJaJphh'h R5CJ OJQJaJ h Rh R5CJ OJQJaJ h\5CJ OJQJaJ h'h R5OJQJD )4)0041b1 $xxa$gd $d `a$gd\ $d'a$gd $d'`a$gd $a$gd' $a$gd' $xa$gd' $xa$gd'  N ` b d "$*,.Z,0L*:DFָufffWWh Rh|CJOJQJaJh RhGFCJOJQJaJh'h'5CJOJQJaJh'56CJOJQJaJ"h RhGF56CJOJQJaJ"h RhSY56CJOJQJaJ"h'h'56CJOJQJaJh'CJOJQJaJh RhSYCJOJQJaJh RCJOJQJaJh RhV{CJOJQJaJ!$&`"H"#$$$6%8%X%p%r%x%|%~%qbSCh\h\5CJOJQJaJh\56CJOJQJaJh'56CJOJQJaJ"h Rh+56CJOJQJaJh'h'CJOJQJaJh Rh+CJOJQJaJh Rh;gCJOJQJaJUh Rh_nCJOJQJaJh RCJOJQJaJh Rh|CJOJQJaJh Rh|5OJQJh Rh R5CJOJQJaJh ROJQJkilerini geli_tirmesine vesile olur. 0htiya sahibi kimselere yap1lacak maddi yard1m1n, nemli bir sadaka olmas1n1n yan1nda, onlar1n gnln alacak sz ve davran1_larda bulunmak da bir sadakad1r. 0nsan1n doru ve gzel olan her davran1_1n1 sadaka olarak kabul eden dinimiz, zellikle inananlar1, Allah yolunda sadaka vermeye davet ve te_vik etmektedir. Sevdiiniz _eyleri infak etmedike hayra kavu_amazs1n1z. (Al-i 0mran, 92) buyuran Kur an, M minlere, temiz ve al1n teri ile elde ettikleri kazanlar1ndan harcama yapmalar1n1 emretmi_ ve bu harcamalar1ndan dolay1 r1z1klar1n1n daralaca1ndan da endi_e duymamalar1 gerektiini ifade etmi_tir. Hatta Peygamber Efendimiz in buyurduuna gre, as1l zenginlik mal okluu ile deil, gnl zenginlii iledir. Bu a1dan herkes, imkn nispetinde harcama yapmal1 ve sadaka vermelidir. Sadaka mal1 eksiltmez aksine sarf edilen mal1n yerine daha iyisi verilir. Deerli M minler! Gerek yard1mc1 olma ve gerekse dier be_eri ili_lerimizde _u ayet-i kerimedeki emirler temel prensibimiz olmal1d1r. Mallar1n1 Allah yolunda harcayan, sonra da harcad1klar1n1n pe_inden bunlar1 ba_a kakmayan ve gnl incitmeyenlerin, Rableri kat1nda mkafatlar1 vard1r. Onlar iin korku yoktur. Onlar zlmeyeceklerdir de. (Bakara, 262) Veren elin alan elden daha hay1rl1 olduunu (Buhari, Zekt) beyan eden Efendimiz (s.a.v) infak etmenin faziletine i_aret buyururken, ayn1 zamanda hay1rl1 olmak iin, kazan1p al1n terimizle iyilikte bulunmay1, ba_kalar1na muhta olmamak iin gayret gstermeyi, mmkn mertebe kendi ihtiyalar1m1z1 emeimizle kar_1lamay1 tavsiye etmektedir. 0nfak gnl k1rmadan, rencide etmeden& Zira sadece kazand1klar1m1z bir nimet deil, Mslman _uuruyla harcad1klar1m1z da dnya ve ahiretimiz iin birer nimettir. Bizi ate_ten koruyan, belalar1, musibetleri nleyen vesilelerdir. Rabbimiz hepimize infak etme gc ve zarafeti ihsan eylesin. Haz1rlayan: Mustafa BAYRAM Vaiz - Kur an Kursu reticisi GMLC0NE S. MFTL ~%%J&&,'.'>'@'J''''((x(z( ))2)4)))**f**++ʻ٫ُn\nMh\56CJOJQJaJ"h'h R56CJOJQJaJ"h'hR7?56CJOJQJaJh RhR7?CJOJQJaJh Rh HCJOJQJaJh R5CJOJQJaJh Rh R5CJOJQJaJh Rh;gCJOJQJaJh Rh\CJOJQJaJh RCJOJQJaJh Rh+CJOJQJaJh'CJOJQJaJ+++*,,,D,F,J,v,x,,,&.....&///@0D0R000000011141b1ﵩoĎĎ_h\h\5CJ OJQJaJ h Rh R5CJOJQJaJh Rh5CJOJQJaJh RCJOJQJaJh RhV?CJOJQJaJh'CJOJQJaJh RhR7?CJOJQJaJh\CJOJQJaJ"h\hR7?56CJOJQJaJh\5CJOJQJaJh\h\5CJOJQJaJ!61h:p . A!"#$% P s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J Normal dCJ_HaJmHsHtH RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V@Z5X6Lf7}_dW(m,@)$vb'hu Ji7C10\*?O4k !ᣄD˗'_<ɓ?gs+W5Ou7?|ϳϝӯө\ǿ׿6U(^}篾ZtÇ$ܹ,Z|ݢO9'B}c(:،:o\adXp]Υy8ɓБmF{h, BlмEQ,X8;ز{q'q6=tdHjZ]#ea#6b0j[uH7bj* \QD!HHLO1eNo9L`ZүӾOL9C.; BlC ?E-&l}f!K(NiU <*fFthG$>UDw,+z7nwlbNn&pdLy| íټ>v~~bgnmMjmݻOx;4àSO8p(dMlψ!J'Srg8lհշy#k,OSHK~>"Eǰܽb;UK<$LU rPI=C,$ EC_jP˳&6[- Q!<~{Q[MfP7eXjv6jOv&~mv-nyN`^04Y+U;хs*J%||HljO"Dvk3OH}X^PB ^+~Zh~˥n~yk(Ⱦo0MۥL}c)*Lb#?yXfVhV4 ͠)tkA~:G 쵫W5 rZIo4 uRi{veXy*Y, PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Btheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 6 ~%+b1 b1L# @0( B S ?+&, } v #(+X]y " CUbR7?V?GF RSY\\;g_n5' Hs|+V{@GFF4 "UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.*{$ CalibriA$BCambria Math"qQ'Q'zz!20OHP $PV{2!xxf\s MustafaFeriste Oh+'0h $ 0 <HPX`MustafaNormalFeriste3Microsoft Office Word@F#@z@(
Logoyu Buraya Ekleyin
Skip Navigation Links
   
2017 YILI HUTBELER
 
Kuds ve Mescidi Aksa - 28.07.17

Sabr ve nemi - 28.07.17

Allah'n Sevmedii Helal (Boanma) - 21.07.17

Dinimizde ehitlik - 14.07.17

Temizlik mandandr - 07.07.17

Kardeliin nemi - 30.06.17

Ramazan Bayram - 25.06.17

badetlerde Devamllk - 23.06.17

Kadir Gecesi - 16.06.17

Zekt ve Sadaka - 09.06.17

Nefis Terbiyesi - 02.06.17

Onbir Ayn Sultan Ramazan - 26.05.17

Allah'n Rzasn Gzetmek - 19.05.17

Komuluk Hukuku - 12.05.17

Berat Kandili - 05.05.17

Namazla Dirili - 28.04.17

Mira Kandili - 21.04.17

Hz. Peygamber ve Kutlu Doum - 14.04.17

Sadaka-i Cariye - 07.04.17

Amel-i Salih - 31.03.17

Aylar ve Faziletleri - 24.03.17

Olgun Mminlerin zellikleri - 17.03.17

slm'da Kadn Haklar - 10.03.17

Tevbe-i Nasuh - 03.03.17

Faizin Her Trls Haramdr - 24.02.17

Zan ve Tecesss - 17.02.17

Allah'n Sevmedii Davran sraf - 10.02.17

sraf - 10.02.17

Veren El Olmak (nfak) - 03.02.17

Shhat ve Bo Vakit - 27.01.17

evre Temizlii - 20.01.17

slm ve Adalet - 13.01.17

Allah'a kretmenin nemi - 06.01.17


Bu haber 4613 defa grntlenmitir.
[Geri Dn]
Skip Navigation Links
u an 51 kii online