ࡱ> DGCU7bjbjnn8@aa77777KKKK\ Kw0$]"L9777177pQIh^G0w"X""72w" :24.02.2017 FA0Z0N HER TRLS HARAMDIR " JNER-NBO 'DDQpGO 'D1QP(pH' HNJO1R(PJ 'D5QN/NBN'*P HN'DDQpGO DN' JO-P(QO CODQN CNAQN'1M 'N+JEM " Allah, faiz mal1n1 mahveder, sadakalar1 ise art1r1r (bereketlendirir). Allah hibir gnahkr nankr sevmez. (Bakara Sresi , 276) Deerli M minler! FA0Z: Artma, oalma, geli_me.. anlam1na gelir. Mbadeleli akitlerde, taraflardan birinin hakk1 kabul edilen ve akit esnas1nda _art ko_ulan kar_1l1ks1z fazlal1k anlam1nda bir 0slm hukuku terimidir. Rib kelimesi ise mutlak oalma anlam1ndad1r. 0slm 1n kesin olarak yasaklad11 ve HARAM k1ld11 kazan yollar1ndan biri de FA0Z dir. Kur an-1 Kerim, az1 ve ou hakk1nda bir ay1r1m yapmaks1z1n ribay1-faizi- _u ayetlerle mutlak olarak yasaklam1_t1r: Faiz yiyenler, ancak _eytan1n arpt11 kimsenin kalkt11 gibi kalkarlar. Bu, onlar1n, "Al1_ veri_ de faiz gibidir." demelerinden dolay1d1r. Oysa Allah al1_veri_i helal, faizi haram k1lm1_t1r. Bundan byle kime Rabbinden bir t gelir de (o te uyarak) faizden vazgeerse, art1k nceden ald11 onun olur. Durumu da Allah'a kalm1_t1r. (Allah onu affeder.) Kim tekrar (faize) dnerse, i_te onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklard1r. (Bakara, 2/275) Ey iman edenler! Allah'a kar_1 gelmekten sak1n1n ve eer gerekten iman etmi_ kimselerseniz, faizden geriye kalan1 b1rak1n.Eer byle yapmazsan1z, Allah ve Raslyle sava_a girdiinizi bilin. Eer tvbe edecek olursan1z, ana paralar1n1z sizindir. Bylece siz ne ba_kalar1na haks1zl1k etmi_ olursunuz, ne de ba_kalar1 size haks1zl1k etmi_ olur. (Bakara, 2/278-279) K1ymetli Cemaat! Cins ve miktar1 bir olan iki _ey biri dieri ile mbadele edildiinde bir taraf iin kabul edilen mal1n fazlas1na rib veya faiz denir. (0bnl Hmm, Fethul Kadir, v, 277) Ayarlar1 ayn1 olan 100 (yz) gr. alt1n veren, 100 (yz) gr. alt1n alma hakk1na sahip olur. ^ayet bir gram dahi fazlal1k al1rsa, bu bir gram faiz olur. Rm Sresi nde ise (30/39), faizin mal1 artt1rmayaca1 bildirilmi_tir. Zaman zaman faiz miktar1n1n ve _ekillerinin LNR  t\D,D,.hohQ5CJOJQJ\^JaJmH sH .hoho5CJOJQJ\^JaJmH sH .hohQ5CJOJQJ\^JaJmH sH 1hohQ5CJOJQJZ\^JaJmH sH 4hohQ5CJOJQJZ\^JaJmH o(sH .hohQ5CJOJQJ\^JaJmH sH .hoh5CJOJQJ\^JaJmH sH &hoh0Q5OJQJ\^JmH sH &hoho5OJQJ\^JmH sH N $ J D j))p224607j777$a$gd*4$a$gdo $`a$gd*4$a$gd{W$a$gd*4  $ H J T V X b 黣}h}S};}.hoh1J5CJOJQJ\^JaJmH sH (hoh,CJOJQJ^JaJmH sH (hohQCJOJQJ^JaJmH sH (hoh1JCJOJQJ^JaJmH sH hoh1JOJQJ^JmH sH .hohHC5CJOJQJ\^JaJmH sH .hoh &5CJOJQJ\^JaJmH sH +hoho5CJOJQJ^JaJmH sH +hohQ5CJOJQJ^JaJmH sH  B D F  l x ӾөjUj=j((hohXCJOJQJ^JaJmH sH .hoh,5CJOJQJ\^JaJmH sH (hohvqCJOJQJ^JaJmH sH (hoh,CJOJQJ^JaJmH sH (hoh*4CJOJQJ^JaJmH sH (hoh &CJOJQJ^JaJmH sH (hohoCJOJQJ^JaJmH sH (hoh+CJOJQJ^JaJmH sH (hoh1JCJOJQJ^JaJmH sH .hoho5CJOJQJ\^JaJmH sH TVXtvxnδΞΞ·ucRA hohXCJOJQJ^JaJ hohXCJOJQJ^JaJ#hohX5CJOJQJ^JaJ#hoho5CJOJQJ^JaJ-hohX0JB*CJOJQJ^JaJph"""+hohX0J5B*OJQJ\^Jph"""3hoho0J5B*CJOJQJ\^JaJph"""3hohX0J5B*CJOJQJ\^JaJph""".hohX5CJOJQJ\^JaJmH sH nr>*,.02Vhj˱˗q_N18hoh,5B* OJQJ\^JfHphq hohOCJOJQJ^JaJ#hohO5CJOJQJ^JaJ#hoho5CJOJQJ^JaJ&hohX5CJOJQJ\^JaJ3hoh/l0J5B*CJOJQJ\^JaJph"""3hoho0J5B*CJOJQJ\^JaJph"""3hohX0J5B*CJOJQJ\^JaJph"""3hohX0J5B*CJOJQJ\^JaJph""" jpr|VX $&.0@Lǵǡ}llǡ[J[J[9 hohoCJOJQJ^JaJ hohoCJOJQJ^JaJ hohOCJOJQJ^JaJ hohjrCJOJQJ^JaJ#hoho5CJOJQJ^JaJ#hoh+5CJOJQJ^JaJ&hoh+5CJOJQJ\^JaJ#hoh+5CJOJQJ^JaJ hoh+CJOJQJ^JaJ&hohHC5CJOJQJ\^JaJ&hohc_5CJOJQJ\^JaJLRZnp((()")2)>))))))**B*ͼޫއssއ_N=N hohQCJOJQJ^JaJ hohCJOJQJ^JaJ&hohO5CJOJQJ\^JaJ&hoh,5CJOJQJ\^JaJ hoh,CJOJQJ^JaJU hoh+CJOJQJ^JaJ hohHCCJOJQJ^JaJ hohoCJOJQJ^JaJ hohjrCJOJQJ^JaJ hohOCJOJQJ^JaJ hohOCJOJQJ^JaJazalmas1 veya oalmas1 muamelenin niteliini dei_tirmez. Bir _eyin nitelikleri dei_medike, ad1n1n dei_mesi, hkmn dei_tirmez. Bu, icre akdine kira akdi demek gibidir ki, her iki kelime de ayn1 anlam1 ifade etmektedir. Aziz Cemaat! 0slm 1n yasaklad11 rib, iki k1sma ayr1l1r. A- Ribe n Nese (Nesie Ribas1) ki; bu sat1m akdinde veya dn vermekte meydana gelir. Bor vaktinde denmeyince yeni anla_ma ile ilave edilen faizdir. B- Ribe l Fadl (Fazlal1k Ribs1) ki; Hadis-i ^eriflerde, ayn1 tr mal1 misliyle, iki bedelden birisini dierinin zerine ziyadeyle satmakt1r. Mesel: bir lek buday1, iki lek budayla pe_in ya da vadeli olarak satmak-trampa etmek gibi& bir evro istenilen borca kar_1l1k, iadesinde bir evrodan fazla istemek gibi. Hz. Peygamber Veda Hacc1 s1ras1nda Mekke de faiz yasa1 uygulamas1n1 _u ifadelerle ba_latm1_t1r: Dikkat ediniz! Chiliyye devrinden kalma faizin hepsi kald1r1lm1_t1r. Kald1rd11m faizin ilki, amcam Abbas bin Abdlmuttalib in faizidir. (Eb Davud; By-5) Eb Hreyre den, Hz. Peygamber in _yle dedii nakledilmi_tir: Mirac Gecesi, kar1nlar1 evler gibi (byk) olan bir topluluun yan1na geldim. Onlar1n kar1nlar1nda d1_ar1dan grlen y1lanlar vard1. Cebril (a.s.) e bunlar1n kimler olduunu sorduumda; bunlar faiz yiyenlerdir, cevab1n1 verdi. (0bn-i Mce, Ticaret, 58) Deerli Karde_lerim! Faizin her e_idinin haram olduu bilinen bir gerektir. Ana d_ncesi ise, haks1z kazant1r. Bu balamda iddia edilerek hakl1l1k kazanmak ve ya, _ansa-k1smete bel balanarak savrulan k1t, ta_lar1n sonucunda kazan1lan bir yudum kahvenin de faiz olduunu unutmayal1m. Hutbemizi, Cabir (r.a.) 1n aktard11 hadis-i _erif ile bitirelim: Raslllah (s.a.v.) faiz yiyene, yedirene, faiz muamelesini yazan kimseye ve bu muamelenin _ahitlerine lnet etti! ve: Onlar gnahta e_ittir. buyurdu. (Mslim, 1598 / 106) Allah cmlemizi bu muamelenin lnetinden UZAK olan kullar1ndan eylesin. Haz1rlayan: Selhattin KES0T Vaiz Kur an Kursu reticisi GMLC0NE S. MFTL B**t+x+z+++++.,0,,,,,X----.@....//// 0.0ʹʹʹo]K#hoho5CJOJQJ^JaJ#hoh'5CJOJQJ^JaJ&hoh*45CJOJQJ\^JaJ&hoh'5CJOJQJ\^JaJ hohoCJOJQJ^JaJ hoh1A-CJOJQJ^JaJ hoh'CJOJQJ^JaJ hohQCJOJQJ^JaJ hohCJOJQJ^JaJ&hoh5CJOJQJ\^JaJ.000p00000:2<2X2n2p22 3n3|34444455ʺʦޔq`L```; hohFCJOJQJ^JaJ&hohN5CJOJQJ\^JaJ hohNCJOJQJ^JaJ hohCJOJQJ^JaJ#hoho5CJOJQJ^JaJ#hoh{W5CJOJQJ^JaJ&hoh*45CJOJQJ\^JaJhoh1A-5OJQJ\^J&hoh1A-5CJOJQJ\^JaJ hoh1A-CJOJQJ^JaJ hohoCJOJQJ^JaJ555>5F555"6Z6\6t6v66607D7F7h7j7777ʶʢʢʐ~mYHYH:hoh;65CJ \aJ hoh;6CJOJQJ^JaJ&hoh;65CJOJQJ\^JaJ hohNCJOJQJ^JaJ#hohF5CJOJQJ^JaJ#hohF5CJOJQJ^JaJ&hoho5CJOJQJ\^JaJ&hoh*45CJOJQJ\^JaJ&hohF5CJOJQJ\^JaJ hohoCJOJQJ^JaJ hohFCJOJQJ^JaJ77hoh,5CJ Z\aJ 61h:p{W. A!7"#$% P s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJQJ^J_HmHnHsHtHJ`J 0QNormal dCJ_HaJmHsHtHRA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok (X ( HC@Vurgu6]BOB HCapple-converted-space.U . HC0Kpr >*B*ph\@"\ ;6 Aral1k Yokddd[$\$CJOJPJQJ^JaJ@@2@ ;6 Liste Paragraf ^m$8OA8 Xmealviewfulltext.Q. X ayet-numberPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf*/P;8ߕcF8r *"M-'Ue֑{hq7niC 7%m%|>mV(o-ic elf\EKԫ̹4Ǭ;P` >*F8i"H\¡ Wxhѕ=aV6ؙׄ3ZNlRF~f -ԩ5h9 `aMh?4-`8kp,vbp.H#Iy; V+qkk4N*k.x)๗tIG%[K-8x8cץ0 JW†l|v v_PةjȆB%f=/l˫ `G׵d2!*;4mg_Rʧa1] ס Tńд͔[+\,pVnul& [I<ЭRvU1)NO`9W`q"U(?60 A 9Kä5. HeD eI2b>a#]WBT s߳ )SC?d:l]o{oY=1oyVVE8Vk+ւK\80X4D) ?*|FL uw"ȠA@T_q64)kڬuV7st G%;h9s9x,ڎkjI~11ߛ.8znLIL=I`h=& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0Jtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] @ njLB*.0577 7 L# @0( B S ? #+029;BEMNSU_`ikvw~ "*+0178CDFMTU[\ghlzZc % + , 1 3 8 9 ? h q 9 > " % ) oruw' ;D 33 9|~5 M QOg'*4 & $,1A-AHCF1JNQ0Q{Wc_/lvq rXO;6o +jrp@4 (UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.*{$ CalibriACambria Math"qNR'NR'` ` !720CHP $P!xxԩqL SelahattinFeriste Oh+'0l ( 4 @LT\d SelahattinNormalFeriste2Microsoft Office Word@@dH@dH` ՜.+,0 hp|   Konu Bal "#$%&'()*+,-./012456789:<=>?@ABEFIRoot Entry F^IH@1Table!"WordDocument 8@SummaryInformation(3DocumentSummaryInformation8;MsoDataStoreIpQIRZC33==2IpQIItem PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q
Logoyu Buraya Ekleyin
Skip Navigation Links
   
2017 YILI HUTBELER
 
Kuds ve Mescidi Aksa - 28.07.17

Sabr ve nemi - 28.07.17

Allah'n Sevmedii Helal (Boanma) - 21.07.17

Dinimizde ehitlik - 14.07.17

Temizlik mandandr - 07.07.17

Kardeliin nemi - 30.06.17

Ramazan Bayram - 25.06.17

badetlerde Devamllk - 23.06.17

Kadir Gecesi - 16.06.17

Zekt ve Sadaka - 09.06.17

Nefis Terbiyesi - 02.06.17

Onbir Ayn Sultan Ramazan - 26.05.17

Allah'n Rzasn Gzetmek - 19.05.17

Komuluk Hukuku - 12.05.17

Berat Kandili - 05.05.17

Namazla Dirili - 28.04.17

Mira Kandili - 21.04.17

Hz. Peygamber ve Kutlu Doum - 14.04.17

Sadaka-i Cariye - 07.04.17

Amel-i Salih - 31.03.17

Aylar ve Faziletleri - 24.03.17

Olgun Mminlerin zellikleri - 17.03.17

slm'da Kadn Haklar - 10.03.17

Tevbe-i Nasuh - 03.03.17

Faizin Her Trls Haramdr - 24.02.17

Zan ve Tecesss - 17.02.17

Allah'n Sevmedii Davran sraf - 10.02.17

sraf - 10.02.17

Veren El Olmak (nfak) - 03.02.17

Shhat ve Bo Vakit - 27.01.17

evre Temizlii - 20.01.17

slm ve Adalet - 13.01.17

Allah'a kretmenin nemi - 06.01.17


Bu haber 4606 defa grntlenmitir.
[Geri Dn]
Skip Navigation Links
u an 48 kii online