ࡱ> MOLU9bjbjnn8Daau''''';;;8sL;hpKKKK:8r,$PQ'::''KKk'K'KK_(YR0  'H :10-03-2017 0SLM DA KADIN HAKLARI HNEPFR 'pJN'*PGV 'NFR .NDNBN DNCOER EPFR 'NFRAO3PCOER 'N2RHN',K' DP*N3RCOFOH' 'PDNJRGN' HN,N9NDN (NJRFNCOER ENHN/QN)K HN1N-REN)K 'PFQN AVI 0pDPCN DN'pJN'*M DPBNHREM JN*NANCQN1OHFN Rum (21) Aziz M'minler! Dnya ve ahiret saadetini hedefleyen 0slm Dini, toplumun temeli olan aileyi sevgi ve sayg1ya dayanan bir kurum olarak tan1mlam1_t1r. Nitekim Kur an-1 Kerim de; Huzur bulman1z iin size kendi cinsinizden e_ler yaratmas1, aran1zda sevgi ve merhamet balar1 olu_turmas1 da Allah 1n varl11n1n delillerindendir. Gerekten bunda d_nen bir toplum iin al1nacak dersler vard1r. HYPERLINK "mk:@MSITStore:C:\\Users\\user11\\Desktop\\Saved%20Games\\darulkitap%20ans.chm::/muhtelif/hutbearsivi/2001/30_3_2001.htm" \l "alt1" [1] buyrulmaktad1r. 0slm da e_ler birbirlerine kar_1 ykml ve sorumlu k1l1nm1_lard1r. Ailede erkein kad1na nas1l davranaca1 konusunda Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) _yle buyurmaktad1r, 0man1 en olgun olan m'min, ahlaka en gzel oland1r. En hay1rl1n1z da han1m1na en gzel davranand1r. Aile hayat1 konusunda da en gzel rnei te_kil eden Peygamberimiz, hibir zaman han1mlar1na sert muamelede bulunmam1_ ve onlara kar_1 daima iyi davranarak, _efkatle muamele etmi_tir. Muhterem Mslmanlar! Kad1nlar, Yce Allah 1n bizlere birer emanetidir. Dolay1s1yla bu emaneti korumak ve kollamak grevi de erkein boynunun borcudur. Nitekim Sevgili Peygamberimiz Veda Hutbesinde; Kad1nlar size Allah'1n bir emanetidir. buyurmu_tur. 0slamiyet, kad1n1n toplumdaki yerini ok iyi ve salam bir _ekilde belirlemi_tir. Kad1n, insan1 douran ve yeti_tiren muhterem bir varl1kt1r. Onun kalbi, sevgi ile nak1_ nak1_ i_lenmelidir ki, ocuklar1n1 o sevgiyle korusun, bytsn ve topluma yararl1 insanlar haline getirebilsin. Onun iindir ki evlat, hayat1 tan1maya, akli ve ruhi melekelerinin geli_meye ba_lad11 ocukluk dneminde, sevgiye doyurulmal1, sal1kl1 ve dengeli bir ruh yap1s1na kavu_turulmal1d1r. Bu itibarla, kad1n ailenin ve dolay1s1yla da toplumun temel ta_1d1r. Onun mkemmellii, toplumun mkemmelliini haz1rlayacakt1r. Dinimiz, ana-babaya gelecein anneleri olmas1 bak1m1ndan; k1z ocuunun terbiyesi zerine daha &(.024TV Dz}}dM41hTmhHB*CJ$OJPJQJaJ$nHphtH,hTmhTmB*CJ$OJQJZ^JaJ$ph1hmw5B*CJ OJPJQJ\aJ nHphtH1hTm5B*CJ OJPJQJ\aJ nHphtH7hZi}hmw5B*CJ OJPJQJ\aJ nHphtH)hTm5B*OJPJQJ\nHphtH/hTmhq5B*OJPJQJ\nHphtH hTmhmw1hZi}hmwB*CJOJPJQJaJnHphtH(V cUDD$d$Ifa$gdTmd$IfgdTmFkde$$IfB t634BaytxhFFkd$$IfB t634BaytxhFd$IfgdR \ ^ F N P * 8 ʹiPiP:iP+hRB*CJOJPJQJaJnHphtH1hZi}hmwB*CJOJPJQJaJnHphtH+hHB*CJOJPJQJaJnHphtH7hZi}hmw5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hH5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hR5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hq5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1h75B*CJOJPJQJ\aJnHphtH x$+@04V5X555p9$d$Ifa$gdTmd$IfgdTm$d$Ifa$gdTm$d$Ifa$gdTm$d$Ifa$gdTm "$FJPVXZ\楏v`v`v`vG1hH5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH+hHB*CJOJPJQJaJnHphtH1hZi}hmwB*CJOJPJQJaJnHphtH+h7B*CJOJPJQJaJnHphtH+hRB*CJOJPJQJaJnHphtH+hhmw>*CJOJPJQJaJnHtH(hZi}hmwCJOJPJQJaJnHtH1jhZi}hmwCJOJPJQJUaJnHtH$Zrx $,TV@\ BD`:~ʴʴʴooVVV1hRhmwB*CJOJPJQJaJnHphtH+hTmB*CJOJPJQJaJnHphtH+hB*CJOJPJQJaJnHphtH1hZi}hmwB*CJOJPJQJaJnHphtH+hHB*CJOJPJQJaJnHphtH1hH5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hZi}hmw5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH!lv(<)>)B)D)F)H)N)P))))******иЉt^E1hH5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH+hhmw>*CJOJPJQJaJnHtH(hZi}hmwCJOJPJQJaJnHtH1jhZi}hmwCJOJPJQJUaJnHtH+h7B*CJOJPJQJaJnHphtH+hB*CJOJPJQJaJnHphtHU1hZi}hmwB*CJOJPJQJaJnHphtH+hHB*CJOJPJQJaJnHphtHbir hassasiyetle ve sevgiyle eilmeyi tavsiye etmektedir. K1z ocuunu bak1p bytp, gzelce terbiye edene cennet, hem de cennette en gzel makam, Rasulullah a (s.a.v.) kom_u olma makam1 va'd edilmektedir. HYPERLINK "mk:@MSITStore:C:\\Users\\user11\\Desktop\\Saved%20Games\\darulkitap%20ans.chm::/muhtelif/hutbearsivi/2001/30_3_2001.htm" \l "ust2" [2] Deerli Karde_lerim! 0slm da kad1n, 0slm d_manlar1n1n iddia ettikleri gibi; ki_ilii olmayan, bu sebeple de kocaya tabi olmak zorunda kalan, kendisini ynetmekten aciz, akl1 bir _eye ermeyen bir varl1k asla deildir. Bilakis, mehir isteme ve mlk edinme hakk1na sahip _ahsiyetli bir varl1kt1r. Evlilik messesesinde erkein hayat arkada_1 olarak kabul edilmi_tir, Btn bu gvenceler kar_1s1nda, inanl1 bir kad1n1n ald11 insani ve dini terbiye; onun ocuunu _efkatle emzirmesini de, evin i_lerinde kocas1na yard1mc1 olmay1 da ona telkin eder. 0slmiyet, kocas1na itaat eden, geim ehli bir han1m1n, Allah 1n r1zas1na da nail olaca1n1 mjdeler ve ona lay1k olduu deeri verir. Hutbemizi Rabbimizin _u beyan1 ile bitirelim: Onlar sizin rtleriniz, siz de onlar1n rtlerisiniz. Onlar1n sizin zerinizde, sizin de onlar1n zerinde haklar1n1z vard1r. HYPERLINK "mk:@MSITStore:C:\\Users\\user11\\Desktop\\Saved%20Games\\darulkitap%20ans.chm::/muhtelif/hutbearsivi/2001/30_3_2001.htm" \l "alt3" [3] buyurarak kad1n1n erkekle kar_1l1kl1 sorumluluklar1n1 beyan etmi_tir. Gerek huzur ve saadet hi _phesiz ki Allah ve Rasulnn emir ve tavsiyelerine uymakla mmkn olacakt1r. Rabbim cmlemize Aile huzuru nasip eylesin. Haz1rlayan: ^kr HACI Vaiz ve Kur an Kursu reticisi GMLC0NE S. MFTL HYPERLINK "mk:@MSITStore:C:\\Users\\user11\\Desktop\\Saved%20Games\\darulkitap%20ans.chm::/muhtelif/hutbearsivi/2001/30_3_2001.htm" \l "ust1" [1] Rum-21 HYPERLINK "mk:@MSITStore:C:\\Users\\user11\\Desktop\\Saved%20Games\\darulkitap%20ans.chm::/muhtelif/hutbearsivi/2001/30_3_2001.htm" \l "ust2" [2] Riyaz's Salihin C.1/270 HYPERLINK "mk:@MSITStore:C:\\Users\\user11\\Desktop\\Saved%20Games\\darulkitap%20ans.chm::/muhtelif/hutbearsivi/2001/30_3_2001.htm" \l "ust3" [3] Bakara-187 ve 228   ****+++++6+8+8/:///<0>0N00011ʹlSSSSS=lS͘+hB*CJOJPJQJaJnHphtH1hZi}hmwB*CJOJPJQJaJnHphtH+hTmB*CJOJPJQJaJnHphtH+hHB*CJOJPJQJaJnHphtH7hZi}hmw5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1h75B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hH5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hTm5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH112222<3>32444444444梌vZv?)+hB*CJOJPJQJaJnHphtH4hHhH5B*CJOJPJQJaJnHphtH7hHhmw5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH+hqB*CJOJPJQJaJnHphtH+hHB*CJOJPJQJaJnHphtH1hZi}hmwB*CJOJPJQJaJnHphtH+hhmw>*CJOJPJQJaJnHtH(hZi}hmwCJOJPJQJaJnHtH1jhZi}hmwCJOJPJQJUaJnHtH465@5B5T5V5X55556666667ӺpWBW,WBWB+hhmw>*CJOJPJQJaJnHtH(hZi}hmwCJOJPJQJaJnHtH1jhZi}hmwCJOJPJQJUaJnHtH1hZi}hTmB*CJOJPJQJaJnHphtH4hTmhTm5B*CJ OJPJQJaJ nHphtH+hmwB*CJOJPJQJaJnHphtH1hZi}hB*CJOJPJQJaJnHphtH+hB*CJOJPJQJaJnHphtH+hHB*CJOJPJQJaJnHphtH7777 8"8@9B9H9J9n9p9r9t9v9z9|999999999滦hRhxhFjhxhFUhRh }CJOJQJaJ hTmhmw(hZi}hZi}CJOJPJQJaJnHtH(hZi}hmwCJOJPJQJaJnHtH+hhmw>*CJOJPJQJaJnHtH1jhZi}hmwCJOJPJQJUaJnHtHp9r9t9x9z9~9999999999 p#gdq dgdZi}gdRFkd$$IfB t634BaytxhF61h:pTm. A!"#$% P c$$If!vh#v:V t6,534BytxhFc$$If!vh#v:V t6,534BytxhFc$$If!vh#v:V t6,534BytxhF s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J }Normal dCJ_HaJmHsHtH RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok n^n Zi}0 Normal (Web)ddd[$\$%B*CJOJPJQJ^JaJphtH.U . Zi}0Kpr >*B*phDD Zi}0 st Bilgidp#4!4 Zi}0st Bilgi CharD @2D Zi}0 Alt Bilgidp#4A4 Zi}0Alt Bilgi CharPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf*/P;8ߕcF8r *"M-'Ue֑{hq7niC 7%m%|>mV(o-ic elf\EKԫ̹4Ǭ;P` >*F8i"H\¡ Wxhѕ=aV6ؙׄ3ZNlRF~f -ԩ5h9 `aMh?4-`8kp,vbp.H#Iy; V+qkk4N*k.x)๗tIG%[K-8x8cץ0 JW†l|v v_PةjȆB%f=/l˫ `G׵d2!*;4mg_Rʧa1] ס Tńд͔[+\,pVnul& [I<ЭRvU1)NO`9W`q"U(?60 A 9Kä5. HeD eI2b>a#]WBT s߳ )SC?d:l]o{oY=1oyVVE8Vk+ւK\80X4D) ?*|FL uw"ȠA@T_q64)kڬuV7st G%;h9s9x,ڎkjI~11ߛ.8znLIL=I`h=& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0Jtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 'D  *1479  p99!}  #[_XXXXXXL# @0( B S ?ust1ust2ust3alt1alt3{ { +3<O [ ] b w {  uwxz{}~+uwxz{}~+guwxz{}~AG% mw7xhFHWTmZi}gqR }uw@@{L88 8888(UnknownG*Cx Times New Roman5Symbol3.*Cx Arial7 QHASENAT7.*@CalibriA$BCambria Math"q2S'2S'!nr0mmCHP $PZi}2!xx[ Windows UserFeriste Oh+'0p  , 8 DPX`hWindows UserNormalFeriste2Microsoft Office Word@F#@"'Y@"'Y ՜.+,D՜.+,4 hp| m  Konu Bal$ 8@ _PID_HLINKSA$4#smk:@MSITStore:C:\Users\user11\Desktop\Saved%20Games\darulkitap%20ans.chm::/muhtelif/hutbearsivi/2001/30_3_2001.htmust34" smk:@MSITStore:C:\Users\user11\Desktop\Saved%20Games\darulkitap%20ans.chm::/muhtelif/hutbearsivi/2001/30_3_2001.htmust24! smk:@MSITStore:C:\Users\user11\Desktop\Saved%20Games\darulkitap%20ans.chm::/muhtelif/hutbearsivi/2001/30_3_2001.htmust1 <smk:@MSITStore:C:\Users\user11\Desktop\Saved%20Games\darulkitap%20ans.chm::/muhtelif/hutbearsivi/2001/30_3_2001.htmalt34"smk:@MSITStore:C:\Users\user11\Desktop\Saved%20Games\darulkitap%20ans.chm::/muhtelif/hutbearsivi/2001/30_3_2001.htmust2 >smk:@MSITStore:C:\Users\user11\Desktop\Saved%20Games\darulkitap%20ans.chm::/muhtelif/hutbearsivi/2001/30_3_2001.htmalt1 !"$%&'()*,-./0123456789:;=>?@ABCEFGHIJKNRoot Entry F,(YPData #1Table+ WordDocument8DSummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8DCompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q
Logoyu Buraya Ekleyin
Skip Navigation Links
   
2017 YILI HUTBELER
 
Kuds ve Mescidi Aksa - 28.07.17

Sabr ve nemi - 28.07.17

Allah'n Sevmedii Helal (Boanma) - 21.07.17

Dinimizde ehitlik - 14.07.17

Temizlik mandandr - 07.07.17

Kardeliin nemi - 30.06.17

Ramazan Bayram - 25.06.17

badetlerde Devamllk - 23.06.17

Kadir Gecesi - 16.06.17

Zekt ve Sadaka - 09.06.17

Nefis Terbiyesi - 02.06.17

Onbir Ayn Sultan Ramazan - 26.05.17

Allah'n Rzasn Gzetmek - 19.05.17

Komuluk Hukuku - 12.05.17

Berat Kandili - 05.05.17

Namazla Dirili - 28.04.17

Mira Kandili - 21.04.17

Hz. Peygamber ve Kutlu Doum - 14.04.17

Sadaka-i Cariye - 07.04.17

Amel-i Salih - 31.03.17

Aylar ve Faziletleri - 24.03.17

Olgun Mminlerin zellikleri - 17.03.17

slm'da Kadn Haklar - 10.03.17

Tevbe-i Nasuh - 03.03.17

Faizin Her Trls Haramdr - 24.02.17

Zan ve Tecesss - 17.02.17

Allah'n Sevmedii Davran sraf - 10.02.17

sraf - 10.02.17

Veren El Olmak (nfak) - 03.02.17

Shhat ve Bo Vakit - 27.01.17

evre Temizlii - 20.01.17

slm ve Adalet - 13.01.17

Allah'a kretmenin nemi - 06.01.17


Bu haber 4615 defa grntlenmitir.
[Geri Dn]
Skip Navigation Links
u an 53 kii online