ࡱ> <?;U+bjbjnn86aa \\\\\pppp4p0$FA!\A\\b\\iyx00\,AAJ ":28.04.2017 NAMAZLA D0R0L0^ 'O*RDO EN' 'OH-PIN 'PDNJRCN EPFN 'DRCP*N'(P HN'NBPEP 'D5QNDpH)N 'PFQN 'D5QNDpH)N *NFRGpI 9NFP 'DRAN-R4N'!P HN'DREOFRCN1P HNDN0PCR1O 'DDQpGP 'NCR(N1O HN'DDQpGO JN9RDNEO EN' *N5RFN9OHFN. (Ankebut, 45) Okuduum ayet-i kerimede Yce Rabbimiz _yle buyurmaktad1r: Sana vahyedilen kitab1 oku. Namaz1 da hakk1n1 vererek k1l. Ku_kusuz namaz hays1zl1ktan ve ktlkten al1koyar. Allah 1 zikretmek daha byktr. Allah ne yaparsan1z onu bilir. 1 Muhterem Mslmanlar! 0slm 1n be_ esas1ndan biri olan namaz gnde be_ vakit eda edilmek zere farz k1l1nm1_t1r. Allah (c.c.) Kur an-1 Kerim in birok ayetinde namaz k1lmam1z1 emretmektedir. Namaz1n yaln1z Hz. Muhammed (s.a.v.) e ve mmetine deil, gemi_ peygamberlere ve onlar1n mmetlerine de emredildiini Kur an-1 Kerim bizlere bildirmektedir. Peygamberimiz(s.a.v) buyuruyor ki: 0slamiyet be_ esas zerine bina edilmi_tir. Kelime-i ^ahadet getirmek, namaz k1lmak, zekt vermek, Hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak1r. 2 Namaz M minin mirac1d1r. Bundan dolay1 onun daima ykselmesini, iyi zelliklere sahip olmas1n1 temin eder. Kt i_lere bula_mas1na engel olur. Bunun gerekle_ebilmesi iin tabii ki namaz1n ihlasl1, samimi ve hu_u iinde k1l1nmas1 gerekir. Byle olunca huzur ve saadet, kurtulu_ beklenen sevap ve mkfat al1nm1_ olur. Allah- Tela buyuruyor: B/ #AD- 'DE$EFHF 'D0JF GE AJ 5D'*GE .'49HF ^phesiz namazlar1n1 hu_u ile k1lan M minler kurtulu_a kavu_mu_lard1r. 3 Namaz Mslman iin her a1dan bir kurtulu_tur. Namaz temizliktir. Ruhen, bedenen ve fikren dinlenmektir. Namaz insana bol sevap ve dolay1s1yla Allah 1n rahmet ve sevgisini kazand1rd11 gibi gnahlar1n silinmesine sebep olmaktad1r. nemli olan gnahlar1 sildirmek, onlar1 ortadan kald1rmak deil mi? yleyse bu imkn1 46 ʱ|`E-/hehe5B*OJPJQJ\nHphtH4hUhU5B*CJOJPJQJaJnHphtH7hUhU5B*CJOJPJQJZaJnHphtH1hUhUB*CJ$OJPJQJaJ$nHphtH7hUhU5B*CJ$OJPJQJ\aJ$nHphtH1hUhUB*CJOJPJQJaJnHphtH7hUhU5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hU5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH 6 `H|l$d8-DM a$gde$d8-DM a$gde$d8-DM `a$gde$d8x-DM a$gde$d8-DM a$gded-DM gde : n HT\z|ѵѵцkѵM:hUhU5B*CJOJPJQJZ\aJnHphtH4hehe5B*CJOJPJQJaJnHphtH+heB*CJOJPJQJaJnHphtH1he5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hUhU5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hUhUB*CJOJPJQJaJnHphtH)hUhUB*OJPJQJnHphtHbdfhjj~N̰̰x̰_I_G_I_U+heB*CJOJPJQJaJnHphtH1hUhUB*CJOJPJQJaJnHphtH7hUhe5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hehe5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hUhU5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1he5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hUhU5B*CJOJPJQJaJnHphtHkullanmak gerekir. K1yamet gn hesab1n1 kolay vermek isteyen, eline gemi_ olan bu f1rsat1 iyi deerlendirmelidir. Namaz k1lmayan kimsenin i_i elbette zor olacakt1r. H'E1 #GDC ('D5D') H57(1 9DJG'. oluk ocuuna namaz k1lmas1n1 syle. Sen de ona devam et. 4 0nsan1n bir tarafta al1_arak kazanc1n1 temin etmeye al1_mas1 ve dier yanda namaz1n1 eda etmesi Cenab-1 Hakk 1n ok ho_una gitmektedir. Allah bylelerinin r1zk1n1 daha da art1r1r. Kazanc1n1 bereketlendirir. nk Allah tan yard1m1n namaz k1lmakla daha iyi isteneceini Kur an-1 Kerim bildirmektedir. Kim Allah a yak1n olmaya al1_1rsa Allah da ona yakla_1r. Duas1n1 kabul eder, isteklerini kar_1lar. Muhterem Mslmanlar! Dinimiz her trl durumda bizden namaz k1lmam1z1 istemektedir. al1_1rken, yolculuk yaparken, hasta iken, dahas1 sava_ s1ras1nda bile namaz1 terk etmek kesinlikle yoktur. Nerede olursa olsun cemaatle k1l1nan namaz1n tek ba_1na k1l1nan namazdan yirmi yedi derece daha fazla sevab1 vard1r. Ayr1ca cemaatle k1lmak iin camiye gelirken at1lan ad1mlardan biri sevap kazand1rmakta, dieri gnahlar1 silmektedir Abdullah 0bni Mesud der ki: Hz. Peygambere: Allah Tel n1n en ok ho_una giden amel hangisidir? diye sordum. Buyurdu ki: 'D5D') 9DI HB*G' Vaktinde k1l1nan namazd1r. K1ymetli Karde_lerim! Hutbemi _u dua ile bitirmek istiyorum: Allah 1m! Bizi ve aile fertlerimizi namaz1 hakk1yla eda edenlerden eyle! Rabbimiz! Bizleri namazlar1n1 ihlas, hu_u ve samimiyetle k1lanlardan eyle! Allah 1m! Namazlar1m1z1 bizler iin her trl sfli arzu ve isteklerimizden ar1nma ve ebedi kurtulu_ vesilesi eyle! Haz1rlayan: Emin ^ER0F Kur an Kursu reticisi Kaynaklar: 1/Ankebt, 29-45. 2 /Buhari iman. 1. 3/Mminun 1-2. 4 /Taha 132 5/ Buhari Mevakit 5. GMLC0NE S. MFTL lN 2#^#$&|'''(T((|)d*Td8-DM ^`Tgde$d8-DM `a$gde$d8-DM a$gde$d8-DM a$gde$d8-DM `a$gdeN  2#\#$2$&H'L'`'ɭu\ɑF*F7hUhU56B*CJOJPJQJaJnHphtH+heB*CJOJPJQJaJnHphtH1he5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hehe5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hUhU5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hUhe5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1hUhUB*CJOJPJQJaJnHphtH:hUhU5B*CJOJPJQJZ\aJnHphtH`'b'd'|''''''''( ***X*b*~bF*7hUhU5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hUhe5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH7hehe5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH1he5B*CJOJPJQJ\aJnHphtH4hUhU5B*CJOJPJQJaJnHphtH:hUhU5B*CJOJPJQJZ\aJnHphtH+heB*CJOJPJQJaJnHphtH1hUhUB*CJOJPJQJaJnHphtHb*d*z****++++Ϻvrn^hehU5CJ$OJQJaJ$h6>fhU1hUhUB*CJOJPJQJaJnHphtH+hUB*CJOJPJQJaJnHphtH)hUhUB*OJPJQJnHphtH)hehUB*OJPJQJnHphtH,hehU5B*OJPJQJnHphtH1heheB*CJOJPJQJaJnHphtH d******$+B+Z++++ $d8a$gded8gded-DM gded8-DM gde$d8-DM a$gde 61h:pU. A!"#$% P s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J Normal dCJ_HaJmHsHtH RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok U#m_-830420573620377046msoendnotetextddd[$\$CJOJPJQJ^JaJtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V@Z5X6Lf7}_dW(m,@)$vb'hu Ji7C10\*?O4k !ᣄD˗'_<ɓ?gs+W5Ou7?|ϳϝӯө\ǿ׿6U(^}篾ZtÇ$ܹ,Z|ݢO9'B}c(:،:o\adXp]Υy8ɓБmF{h, BlмEQ,X8;ز{q'q6=tdHjZ]#ea#6b0j[uH7bj* \QD!HHLO1eNo9L`ZүӾOL9C.; BlC ?E-&l}f!K(NiU <*fFthG$>UDw,+z7nwlbNn&pdLy| íټ>v~~bgnmMjmݻOx;4àSO8p(dMlψ!J'Srg8lհշy#k,OSHK~>"Eǰܽb;UK<$LU rPI=C,$ EC_jP˳&6[- Q!<~{Q[MfP7eXjv6jOv&~mv-nyN`^04Y+U;хs*J%||HljO"Dvk3OH}X^PB ^+~Zh~˥n~yk(Ⱦo0MۥL}c)*Lb#?yXfVhV4 ͠)tkA~:G 쵫W5 rZIo4 uRi{veXy*Y, PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Btheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 6 N`'b*+ ld*+ L# @0( B S ?%/jwKN>C-2^cB F G L d k 9 WHMJJM_oM_o6>fFyKeU @ UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.*{$ CalibriACambria Math"qlTGlTG !20 OHP $PFy2!xx FeristeFeriste Oh+'0h $ 0 <HPX`FeristeNormalFeriste2Microsoft Office Word@@Q@Q ՜.+,0 hp|   Konu Bal !"#$%&'()*,-./012456789:=>ARoot Entry F@i@@1TableWordDocument 86SummaryInformation(+DocumentSummaryInformation83MsoDataStoreiiWJCL4YYQWE==2iiItem 2PropertiesUCompObj q  FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q
Logoyu Buraya Ekleyin
Skip Navigation Links
   
2017 YILI HUTBELER
 
Kuds ve Mescidi Aksa - 28.07.17

Sabr ve nemi - 28.07.17

Allah'n Sevmedii Helal (Boanma) - 21.07.17

Dinimizde ehitlik - 14.07.17

Temizlik mandandr - 07.07.17

Kardeliin nemi - 30.06.17

Ramazan Bayram - 25.06.17

badetlerde Devamllk - 23.06.17

Kadir Gecesi - 16.06.17

Zekt ve Sadaka - 09.06.17

Nefis Terbiyesi - 02.06.17

Onbir Ayn Sultan Ramazan - 26.05.17

Allah'n Rzasn Gzetmek - 19.05.17

Komuluk Hukuku - 12.05.17

Berat Kandili - 05.05.17

Namazla Dirili - 28.04.17

Mira Kandili - 21.04.17

Hz. Peygamber ve Kutlu Doum - 14.04.17

Sadaka-i Cariye - 07.04.17

Amel-i Salih - 31.03.17

Aylar ve Faziletleri - 24.03.17

Olgun Mminlerin zellikleri - 17.03.17

slm'da Kadn Haklar - 10.03.17

Tevbe-i Nasuh - 03.03.17

Faizin Her Trls Haramdr - 24.02.17

Zan ve Tecesss - 17.02.17

Allah'n Sevmedii Davran sraf - 10.02.17

sraf - 10.02.17

Veren El Olmak (nfak) - 03.02.17

Shhat ve Bo Vakit - 27.01.17

evre Temizlii - 20.01.17

slm ve Adalet - 13.01.17

Allah'a kretmenin nemi - 06.01.17


Bu haber 4610 defa grntlenmitir.
[Geri Dn]
Skip Navigation Links
u an 51 kii online