ࡱ> <>;U)bjbjnn82aa $$$$$8888p48    $6>1!$1$$R???$$ ? ???q^?h0?* p* ?* $??11?* " :12.05.2017 KOM^ULUK HUKUKU ~~4.36~ HN'9R(O/OH' 'DDQpGN HNDN' *O4R1PCOH' (PGV 4NJR~K' HN(P'DRHN'DP/NJRFP 'P-R3N'FK' HN(P0PI 'DRBO1R(pI HN'DRJN*N'EpI HN'DREN3N'CVJFP HN'DR,N'1P 0PI 'DRBO1R(pI HN'DR,N'1P 'DR,OFO(P HN'D5QN'-P(P (P'DR,NFR(P HN'(RFP 'D3QN(VJDP HNEN' ENDNCN*R 'NJREN'FOCOER 'PFQN 'DDQpGN DN' JO-P(QO ENFR CN'FN EO.R*N'DK' AN.OH1K' (Nisa, 36) Muhterem Mslmanlar! 0nsan1, e_ref-i mahlkat olarak yaratan Allah, kom_uluk hakk1na ayr1 bir nem vermi_tir. Kom_uluk hakk1, doumdan lme, hayat1n her an1n1 kapsayan ve ki_ilerin birbirine kar_1 sorumlu olduu haklardand1r. Bizler gnlk hayat1m1z1n her an1nda kom_ular1m1zla kar_1 kar_1ya geliriz. Byklerimizin dedii gibi Kom_u kom_unun klne muhtat1r. Sevinli ve zntl gnlerimizde her _eyimizi kom_ular1m1zla payla_1r1z. Okuduum ayet-i kerimede Yce Rabbimiz: Allah a ibadet edin ve O na hibir _eyi ortak ko_may1n. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yak1n kom_uya, uzak kom_uya, yan1n1zdaki arkada_a, yolda kalm1_a, elinizin alt1ndakilere iyilik edin. ^phesiz Allah kibirlenen ve vnen kimseleri sevmez. buyurmaktad1r. Aziz M minler! Kom_uya iyilik etmek, grp gzetmek elbette faziletli bir davran1_t1r. Ama ncelikle kom_uya haks1zl1k ve eziyet etmekten sak1nmal1 ve onlara kar_1 gvenilir ki_i olmal1y1z. Sz, fiil ve takrirleriyle bize rnek olan Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) defa Vallahi iman etmi_ olamaz. buyurdu. Kim iman etmi_ olamaz ey Allah 1n elisi? diye sorulduunda Kom_usu _errinden emin olmayan kimse. diye cevap vererek kom_uluk haklar1n1 gzetmenin, iman1n gerei olduunu ifade etmi_tir. Kom_ular1m1za kar_1 gzetmemiz gereken haklar1 Sevgili Peygamberimiz: Hastaland11nda ziyaretine gitmen, vefat ettiinde cenazesine kat1lman, bor istediinde vermen*46F ɴwbRBR3hExhCJOJQJaJhExhFt5CJOJQJaJhExhf5CJOJQJaJ(hExh/v(5B*CJ OJQJaJ ph(hExhT.5B*CJOJQJaJph%hExhT.B*CJ OJQJaJ ph(hExhT.B*CJ OJQJZaJ ph(hExhT.<B*CJ OJQJaJ phh/v(5CJ OJQJaJ h95CJ OJQJaJ hT.hT.5CJ OJQJaJ hT.h5OJQJ 6 00D!p!$\%%)$d1xxa$gdEx$d1xx`a$gdEx $d1a$gdEx$d1`a$gdExd1xx`gdEx $d,a$gdT.$a$gdT.$a$gdT. . J L V X Z `.0Hóó⤔ӅӔuffWffhExh5lCJOJQJaJhExheLCJOJQJaJhExhLg5CJOJQJaJhExhCJOJQJaJhExhf5CJOJQJaJhExhfCJOJQJaJhExhT.5CJOJQJaJhExh5CJOJQJaJhExhT.CJOJQJaJhExhCJOJQJaJhExh^@CJOJQJaJ!  "tvx*,4p&6FHJвueueecuSeuehExhb5CJOJQJaJUhExhg5CJOJQJaJhExhAk5CJOJQJaJhExhAkCJOJQJaJhExhT.CJOJQJaJhExhCJOJQJaJhExhFtCJOJQJaJhExh CJOJQJaJhExheLCJOJQJaJhExhT.5CJOJQJaJhExheL5CJOJQJaJ , darda kald11nda yard1m1na ko_man, izni olmad1ka binan1 onun binas1ndan daha yksek yap1p rzgr1na mn olmaman, orbandan az da olsa ona da gndermek sretiyle tencerenin kokusuyla onu rahats1z etmemen, bir meyve sat1n ald11nda ona da hediye etmen, eer bunu yapamazsan meyveyi evine gizlice getirmen, bir nimete kavu_tuunda tebrik etmen, bir musibetle kar_1la_t11nda teselli etmendir. _eklinde a1klam1_t1r. K1ymetli Karde_lerim! Kom_ular1m1z1n hakk1n1 kendi hakk1m1z gibi korumal1y1z. Rahmet Peygamberi (a.s.) 1n Cebrail (a.s.) bana durmadan kom_uya iyilik yapmay1 tavsiye etti. Hatta o kadar ki, kom_uyu kom_uya miras1 k1laca1n1 zannettim. buyruunca kom_ular1m1za her zaman iyilik yapmaya zen gstererek, kendilerini rahats1z edecek her trl sz ve hareketlerden uzak durarak kom_ular1m1z1n haklar1na riayet etmeliyiz. Hutbemizi Hz. Ebu Bekir Efendimizin szyle bitirelim; Kom_unla kavga etme, misfir gider, o kal1r. Deerli Din Karde_lerim! Gelecek y1l eitim-retim y1l1 iin kay1tlar 2 May1s 2017 Sal1 gn ba_lam1_ ve 19 May1s Cuma gnne kadar devam edecektir. 0lkokula kay1t yapt1rmak isteyen renci velilerini bu sre ierisinde gerekli evraklar ile az1nl1k ilkokullar1na gidip kay1t i_lemini yapt1rmalar1 gerekiyor. Bu y1l ilk kez May1s ay1na al1nan okula kay1t dnemi nedeniyle kay1t tarihlerine dikkat ederek ocuklar1m1z1 az1nl1k okullar1m1za kaydettirmeye zen gsterelim. Haz1rlayan: Hseyin KURU Kur an Kursu reticisi GMLC0NE S. MFTL   Jpf t !!!B!D!X!p!""Ũxk\Mx=\.hExhbCJOJQJaJhExh*5CJOJQJaJhExhAkCJOJQJaJhExh*CJOJQJaJhEx5CJOJQJaJhExhT.5CJOJQJaJhExhg5CJOJQJaJhExhAk5CJOJQJaJ9hExhg5B*CJOJQJaJfHphq 9hExhFPq5B*CJOJQJaJfHphq 9hExh5B*CJOJQJaJfHphq "#"##$$$$$$$$%V%X%Z%\%%вn^N>.hExhEx5CJOJQJaJhExh=-5CJOJQJaJhExh E5CJOJQJaJhExh[5CJOJQJaJKhExhFt0JB*CJOJQJaJeh@fHphq r@hExhT.CJOJQJaJhExhFtCJOJQJaJhExh*CJOJQJaJhExh[CJOJQJaJhExhbCJOJQJaJhExhT.5CJOJQJaJhExhb5CJOJQJaJ%)$)>)@)Z)\)p))))))))))))ô||||h*jh*UhExhT.5CJ OJQJaJ hT.hT.5CJ OJQJaJ hExCJOJQJaJhExh=-CJOJQJaJhExh ECJOJQJaJhExhCJOJQJaJhExh5CJOJQJaJhExhExCJOJQJaJ)@)p)))))))))))) dgdT.$dxa$gdEx $dxa$gdEx 61h:pEx. A!7"7#$% P 5 s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J Normal dCJ_HaJmHsHtH ff Ba_l1k 1$$@&'5B*CJOJPJQJ\^JaJph6_RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok Z/Z Ba_l1k 1 Char'5B*CJOJPJQJ\^JaJph6_(W`( Ft`Gl5\PP /v(0 Balon Metni dCJOJQJ^JaJL/!L /v(0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJD2D T.0 st Bilgi p#d4/A4 T.0st Bilgi CharD RD T.0 Alt Bilgi p#d4/a4 T.0Alt Bilgi CharPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 2 J"%) )) L# @0( B S ?#"T\eZ_]a  #_Q `w ( o /v(T.v0M1^@5C EJeL7G_LgAk5lFPqFt[f #*VvgMb}=-eXKEx[*+9Z( @ UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.*{$ Calibri7@Cambria5..[`)TahomaA$BCambria Math"qBU'BU'2U !720 KHP $PM2!xxw7. w10Feriste Oh+'0x ( 4 @ LX`hpw10NormalFeriste3Microsoft Office Word@@O9@6Vh@6Vh ՜.+,0 hp|   Konu Bal !"#$%&'()*,-./012456789:=Root Entry F?1Table* WordDocument82SummaryInformation(+DocumentSummaryInformation83CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q
Logoyu Buraya Ekleyin
Skip Navigation Links
   
2017 YILI HUTBELER
 
Kuds ve Mescidi Aksa - 28.07.17

Sabr ve nemi - 28.07.17

Allah'n Sevmedii Helal (Boanma) - 21.07.17

Dinimizde ehitlik - 14.07.17

Temizlik mandandr - 07.07.17

Kardeliin nemi - 30.06.17

Ramazan Bayram - 25.06.17

badetlerde Devamllk - 23.06.17

Kadir Gecesi - 16.06.17

Zekt ve Sadaka - 09.06.17

Nefis Terbiyesi - 02.06.17

Onbir Ayn Sultan Ramazan - 26.05.17

Allah'n Rzasn Gzetmek - 19.05.17

Komuluk Hukuku - 12.05.17

Berat Kandili - 05.05.17

Namazla Dirili - 28.04.17

Mira Kandili - 21.04.17

Hz. Peygamber ve Kutlu Doum - 14.04.17

Sadaka-i Cariye - 07.04.17

Amel-i Salih - 31.03.17

Aylar ve Faziletleri - 24.03.17

Olgun Mminlerin zellikleri - 17.03.17

slm'da Kadn Haklar - 10.03.17

Tevbe-i Nasuh - 03.03.17

Faizin Her Trls Haramdr - 24.02.17

Zan ve Tecesss - 17.02.17

Allah'n Sevmedii Davran sraf - 10.02.17

sraf - 10.02.17

Veren El Olmak (nfak) - 03.02.17

Shhat ve Bo Vakit - 27.01.17

evre Temizlii - 20.01.17

slm ve Adalet - 13.01.17

Allah'a kretmenin nemi - 06.01.17


Bu haber 4604 defa grntlenmitir.
[Geri Dn]
Skip Navigation Links
u an 47 kii online