ࡱ> BDAU1bjbjnn8:aaDDD $3!#@-K```t````{/V `a0`)$`)$`)$```)$D U:26.05.2017 ON B0R AYIN SULTANI RAMAZAN 2.185*************4NGR1O 1NEN6N'FN 'DQN0VI 'OFR2PDN AVJGP 'DRBO1R'pFO GO/KI DPDFQN'3P HN(NJQPFN'*M EPFN 'DRGO/pI HN'DRAO1RBN'FP ANENFR 4NGP/N EPFRCOEO 'D4QNGR1N ANDRJN5OERGO HNENFR CN'FN EN1VJ6K' 'NHR 9NDpI 3NAN1M AN9P/QN)L EPFR 'NJQN'EM 'O.N1N JO1VJ/O 'DDQpGO (PCOEO 'DRJO3R1N HNDN' JO1VJ/O (PCOEO 'DR9O3R1N HNDP*OCREPDOH' 'DR9P/QN)N HNDP*OCN(QP1OH' 'DDQpGN 9NDpI EN' GN/pJCOER HNDN9NDQNCOER *N4RCO1OHF (Bakara, 185) Muhterem Mslmanlar! 27 May1s Cumartesi yani yar1n Allah 1n izniyle kameri aylar1n dokuzuncusu olan mbarek Ramazan ay1na kavu_mu_ olaca1z. Ramazan ay1 0slm inanc1n1n kendisine ykledii nem sebebiyle halk aras1nda on bir ay1n sultan1 ve _ehr-i mbarek (mbarek ay) olarak kabul edilmi_tir. Kur an-1 Kerim de ise Ramazan hakk1nda _yle buyurulmaktad1r. Ramazan ay1, insanlara yol gsterici, dorunun ve doruyu eriden ay1rman1n a1k delilleri olarak Kur'an'1n indirildii ayd1r. yle ise sizden ramazan ay1n1 idrak edenler onda oru tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamad11 gnler say1s1nca) ba_ka gnlerde kaza etsin. Allah sizin iin kolayl1k ister, zorluk istemez. Btn bunlar, say1y1 tamamlaman1z ve size doru yolu gstermesine kar_1l1k, Allah'1 tazim etmeniz, _kretmeniz iindir. (Bakara, 185) K1ymetli M minler! Bu ayetler, Ramazan ay1n1n, dier aylardan ayr1cal1kl1 olduunu a1ka ifade etmektedir. nk; Ramazan, oru ay1d1r. Ramazan, Kur an ay1d1r. Ramazan, Allah 1 yceltme ay1d1r. Ramazan, _kr ay1d1r. Ramazan, doruyu bulma ay1d1r. Ramazan, tevbe ay1d1r. Ramazan, itikf yani tefekkr ve taabbd ay1d1r. Ramazan, Allah 1n koyduu s1n1rlar1 gzetme ay1d1r. Ramazan, bin aydan daha hay1rl1 olan kadir gecesini iinde saklayan ayd1r. Mberek Ramazan ay1, Mslmanlara Allah 1n emirleri kar_1s1nda sorumluluk bilincine yani takvaya eri_me f1rsat1 sunar. Ayr1ca toplumsal dayan1_ma ve payla_ma _uurunu a_1layarak, bir anlamda irade eitimi vermek suretiyle, MNPt2 6 8 | Ʋ{i[I7[#hE5~hboCJ OJQJZ^JaJ #hbohboCJ OJQJZ^JaJ hboCJ ^JaJ mHsH#hE5~hYCJ OJQJZ^JaJ +hE5~hY<CJ OJQJ^JaJ mHsHhs<hF05CJaJmHsH!h.5CJOJQJaJmHsH'hs<hbo5CJOJQJaJmHsH'hs<hbo5CJOJQJaJmHsH'hs<hY5CJOJQJaJmHsH!hX5CJOJQJaJmHsH P >"$ (2(),, 1H111$d x`a$gd.$d<<`a$gd. $<`a$gd. $<a$gds<$a$gds<xgds<  * j ׳xexRxex?$hs<h*RCJOJQJaJmHsH$hs<hs<CJOJQJaJmHsH$hs<hjCJOJQJaJmHsH$hs<h0CJOJQJaJmHsH'hs<h05CJOJQJaJmHsH'hs<hY5CJOJQJaJmHsH$hjhYCJOJQJaJmHsH!hs<5CJOJQJaJmHsH'hs<hs<5CJOJQJaJmHsH(h0hYCJOJQJ^JaJmHsH 8 V ntr dzdzǠdzxdQ='hs<hs<5CJOJQJaJmH sH $hs<h.CJOJQJaJmH sH 'hs<hs<5CJOJQJaJmH sH 'hs<h.5CJOJQJaJmH sH 'hs<h.5CJOJQJaJmHsH$hs<h*RCJOJQJaJmHsH'hs<hY5CJOJQJaJmHsH$hs<hYCJOJQJaJmHsH$hs<hs<CJOJQJaJmHsH$hs<h%CJOJQJaJmHsH ,.<>TVXXZ""P#İĜvcPPvPvPvNP;$hs<hjCJOJQJaJmH sH U$hs<hCJOJQJaJmH sH $hs<h=kCJOJQJaJmH sH $hs<hs<CJOJQJaJmH sH $hs<hj)CJOJQJaJmH sH 'hs<h.5CJOJQJaJmH sH 'hs<hs<5CJOJQJaJmH sH 'hs<hj)5CJOJQJaJmH sH $hs<hYCJOJQJaJmHsH'hs<h.5CJOJQJaJmH sH minlere ki_ilik kazand1rmakta ve kamil bir mmin olman1n yollar1n1 gstermektedir. Sevgili Peygamberimiz; Ramazan ay1n1n niteliklerini _u szleriyle zetlemektedir: Mbarek Ramazan ay1 size geldi. Yce Allah bu ayda size oru tutmay1 farz k1ld1. Bu ayda sema (cennet) kap1lar1 a1l1r, cehennen kap1lar1 ise kapan1r ve _eytanlar1n azg1nlar1 balan1r. (Nesai s1yam 5) Ramazan ay1 size bereketiyle geldi, Allah o ayda sizi zengin k1lar, bundan dolay1 size rahmet indirir, hatalar1 yok eder, o ayda dualar1 kabul eder. Allah Tel sizin birbirinizle yar1_ etmenize bakar ve meleklere kar_1 sizinle vnr. O halde iyilik ve hay1rdan yana Allah Tel ya kendinizi gsterin. Ramazan ay1nda Allah 1n rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir. (Tirmizi Savm 1) Deerli M minler! Ramazan1 mbarek k1lan en nemli unsurlardan biri de Kadir gecesidir. Bu geceye ok nem veren Rahmet peygamberi, Ramazan ay1 iinde gizlenmi_ olan Kadir gecesini & Ramazan ay1n1n son on gn iinde aray1n! buyururdu. Peygamber Efendimiz Ramazan gnlerinde bol bol Kur an okur, hay1r ve hasenatta bulunurdu. Cebrail (a.s.), Ramazan sonuna kadar her gece kendisine gelir ve Hz. Peygamber (s.a.v.) ona Kur an okuyup dinletirdi. Nitekim halen gnmzde youn bir _ekilde uygulanan bu kar_1l1kl1 okuyu_ , mukabele geleneimizin dayana1n1 olu_turur. Karde_lerim! Her ne kadar Ramazan ay1, Allah taraf1ndan mbarek k1l1nm1_sa da, onun bereketinden istifade etmek Mslmanlar1n iradesine b1rak1lm1_t1r. Deerlendiren iin Ramazan bulunmaz bir hasat mevsimi, madd ve mnev bir ar1nma iklimidir. Ramazan a yeti_tii halde onun kadrini ve k1ymetini bilmeyen biri iinse, ka1r1lm1_ bir f1rsat, hatta bir vebal olacakt1r. yle ki; Rahmet Peygamberi bu ay1n kadrini bilmeyen iin _u szleri sarfetmektedir: Ramazan ay1na girdii halde gnahlar1n1 affettirmeden bu ay1 tamamlayan ki_inin burnu yerde srnsn! (Tirmizi, Deavat 100) Haz1rlayan: Mehmet HAFIZ HOCA Vaiz - Kur an Kursu reticisi GMLC0NE S. MFTL P# $$$$$$$$$'''' ( ( ("(0(2(x)|)İ׈t`tLLt9L$hs<h[TWCJOJQJaJmH sH 'hs<h[TW5CJOJQJaJmH sH 'hs<h}x)5CJOJQJaJmH sH 'hs<hE5~5CJOJQJaJmH sH 'hs<hF5CJOJQJaJmH sH 'hs<hE5~5CJOJQJaJmH sH 'hs<hj5CJOJQJaJmH sH $hs<hjCJOJQJaJmH sH 'hs<hs<5CJOJQJaJmH sH 'hs<hj5CJOJQJaJmH sH |))))))d******F+H+J+L+N+P+,,,f---|.~..0/f/¯vvvvvbOvOvOvO$hs<hrCJOJQJaJmH sH 'hs<h 5CJOJQJaJmH sH $hs<hs<CJOJQJaJmH sH $hs<h CJOJQJaJmH sH $hs<h+~CJOJQJaJmH sH $hs<h[TWCJOJQJaJmH sH 'hs<hs<5CJOJQJaJmH sH 'hs<h[TW5CJOJQJaJmH sH *hs<h[TW56CJOJQJaJmH sH f/ 000001 1 1"121F1H11İ휈t`P@0@hboCJOJQJaJmH sH hs<CJOJQJaJmH sH h-CJOJQJaJmH sH 'hs<h-5CJOJQJaJmH sH 'hs<hs<5CJOJQJaJmH sH 'h'h 5CJOJQJaJmH sH 'h'h-5CJOJQJaJmH sH 'hs<hr5CJOJQJaJmH sH *hs<hr56CJOJQJaJmH sH $hs<hrCJOJQJaJmH sH $hs<h-CJOJQJaJmH sH 11'hs<hs<5CJOJQJaJmH sH 61h:p.. A!"#7$7% P s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J F0Normal dCJ_HaJmHsHtH RA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRiR 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf*/P;8ߕcF8r *"M-'Ue֑{hq7niC 7%m%|>mV(o-ic elf\EKԫ̹4Ǭ;P` >*F8i"H\¡ Wxhѕ=aV6ؙׄ3ZNlRF~f -ԩ5h9 `aMh?4-`8kp,vbp.H#Iy; V+qkk4N*k.x)๗tIG%[K-8x8cץ0 JW†l|v v_PةjȆB%f=/l˫ `G׵d2!*;4mg_Rʧa1] ס Tńд͔[+\,pVnul& [I<ЭRvU1)NO`9W`q"U(?60 A 9Kä5. HeD eI2b>a#]WBT s߳ )SC?d:l]o{oY=1oyVVE8Vk+ւK\80X4D) ?*|FL uw"ȠA@T_q64)kڬuV7st G%;h9s9x,ڎkjI~11ߛ.8znLIL=I`h=& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0Jtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] : P#|)f/11 1 L# @0( B S ? %&,-68=>FGKLQY^_cdlmrtz{ ")+239;@AIJUV^_eklwx} #%<=LMTVxy ;<BCIJij 67]^tvz{   ( ) C E V W r s  , - N P W X } ~  + , J K h i   , - ? D M N V W Z [ t u | } ' ( C D m n %&CE^`de}~$&13=?PQUVo'Fj *RX}x)s<[TW e=k+~E5~F0-j)Y%0SboY.0r.@("UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial9.. Segoe UI7 QHASENAT7.*{$ CalibriACambria Math"1UGUGQ6 Q6 !7n0NHP $PY2!xx userFeriste Oh+'0h $ 0 <HPX`userNormalFeriste2Microsoft Office Word@@2(@2(Q6 ՜.+,0 hp|   Konu Bal !"#$%&'()*+,-./02345678:;<=>?@CRoot Entry F]/E1Table)$WordDocument8:SummaryInformation(1DocumentSummaryInformation89CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q
Logoyu Buraya Ekleyin
Skip Navigation Links
   
2017 YILI HUTBELER
 
Kuds ve Mescidi Aksa - 28.07.17

Sabr ve nemi - 28.07.17

Allah'n Sevmedii Helal (Boanma) - 21.07.17

Dinimizde ehitlik - 14.07.17

Temizlik mandandr - 07.07.17

Kardeliin nemi - 30.06.17

Ramazan Bayram - 25.06.17

badetlerde Devamllk - 23.06.17

Kadir Gecesi - 16.06.17

Zekt ve Sadaka - 09.06.17

Nefis Terbiyesi - 02.06.17

Onbir Ayn Sultan Ramazan - 26.05.17

Allah'n Rzasn Gzetmek - 19.05.17

Komuluk Hukuku - 12.05.17

Berat Kandili - 05.05.17

Namazla Dirili - 28.04.17

Mira Kandili - 21.04.17

Hz. Peygamber ve Kutlu Doum - 14.04.17

Sadaka-i Cariye - 07.04.17

Amel-i Salih - 31.03.17

Aylar ve Faziletleri - 24.03.17

Olgun Mminlerin zellikleri - 17.03.17

slm'da Kadn Haklar - 10.03.17

Tevbe-i Nasuh - 03.03.17

Faizin Her Trls Haramdr - 24.02.17

Zan ve Tecesss - 17.02.17

Allah'n Sevmedii Davran sraf - 10.02.17

sraf - 10.02.17

Veren El Olmak (nfak) - 03.02.17

Shhat ve Bo Vakit - 27.01.17

evre Temizlii - 20.01.17

slm ve Adalet - 13.01.17

Allah'a kretmenin nemi - 06.01.17


Bu haber 4621 defa grntlenmitir.
[Geri Dn]
Skip Navigation Links
u an 58 kii online