ࡱ> {}zU3bjbjnn7Paabb\#j"""""""$%'L #E" #e#v""!b!0ͼ1.!"{#0#6!,((b!(b! # #J#(bJ : MAYIS-HAZ0RAN-TEMMUZ-AUSTOS AYLARI CUMA VAAZ PROGRAMI TAR0HHASAN MEHMET 0SMA0L KARAAL0ABDULLAH V. AHMETMUSTAFA BAYRAMM. EM0N AHMET^KR HACICNEYT SADIKSAL0H M. SAL0HFEH0M AHMETSELAHATT0N KES0THSEY0N BOSTANCI0BRAH0M KARAAL005-05-2017DOLAPILARYASSIKY^APIKIR MAH.& & & HASKYESK0 CAM0K .SARICA& & & & & & HEB0LKYKEZREN12-05-2017& & & KARAGZLKIR MAH.& & & YASSIKY& & & YEN0 CAM0K. DOANCAESK0 CAM0^APIRPEKHEMETL019-05-2017 GAZ0LER^API& & & B. DOANCAKIR MAH.SEYMEN& & & YASSIKOYESK0 CAM0YAHYABEYL0& & & & & & 26-05-2017KIR MAH.SALMANLIK.KURCALIYEN0 CAM0TA^KINLARYASSIKY^API& & & ESK0 CAM0DEM0RBEYL0MANASTIRMUSACIK02-06-2017YASSIKY& & & ESK0 CAM0& & & MURATLIYARDIMLIAMBARKY^API& & & KIR MAH.MEHR0KOZHEB0LKY09-06-2017^APIESK0 CAM0YEN0 CAM0YASSIKY& & & & & & KIR MAH.AY VAKIF& & & & & & HEB0LKY& & & 16-06-2017& & & YASSIKYELEB0KY^APIHEB0LKYKIR MAH.KIR VAKIFKAR ACALIKYESK0 CAM0BALLAHORRPEK^EKDERE23-06-2017BASIRLIKYHEB0LKY& & & IRCAN 2<pr ԬggRA-&hah[v5CJOJQJ\^JaJ hj`25CJOJQJ\^JaJ)hTD.hj`2B*CJOJQJ^JaJph/hTD.h},Q5B*CJOJQJ\^JaJph/hTD.h[v5B*CJOJQJ\^JaJph)h!%hj`25>*CJ(OJQJ\^JaJ(&hj`2hj`25CJ(OJQJ\^JaJ(&h'Nhj`25CJ(OJQJ\^JaJ( hj`25CJ(OJQJ\^JaJ(4jhj`25CJ(OJQJU\^JaJ(mHnHur~ " . H f ~ " $d$Ifa$gdTD.FfU$d$Ifa$gd[v$d$Ifa$gdS? $ha$gdj`2 $ha$gdTD. " , . > @ F l n ~ ƯƯnYD)hTD.hh@eB*CJOJQJ^JaJph)hTD.hB*CJOJQJ^JaJph)hTD.hTD.B*CJOJQJ^JaJph)hTD.hj`2B*CJOJQJ^JaJph,hTD.hj`2B*CJOJQJ\^JaJph,hTD.h[vB*CJOJQJ\^JaJph)hTD.h[vB*CJOJQJ^JaJph&hah[v5CJOJQJ\^JaJ hj`25CJOJQJ\^JaJ" . @ H V j ~  , B V b n ~ $d$Ifa$gdS?Ff$d$Ifa$gdTD.  * 0 2 B L T V ` b l n | ~ ۵r]]LL hj`25CJOJQJ\^JaJ)hTD.h},QB*CJOJQJ^JaJph,hTD.hj`2B*CJOJQJ\^JaJph,hTD.h[vB*CJOJQJ\^JaJph)hTD.h[vB*CJOJQJ^JaJph)hTD.hj`2B*CJOJQJ^JaJph h; 5CJOJQJ\^JaJ&hah[v5CJOJQJ\^JaJ hahTD.CJOJQJ^JaJ~ $ : B J L b t Ff|$d$Ifa$gdTD.$d$Ifa$gdS?Ff   : @ B H J L R ­–h­hhSSB hahTD.CJOJQJ^JaJ)hTD.hTD.B*CJOJQJ^JaJph,hTD.h[vB*CJOJQJ\^JaJph,hTD.hj`2B*CJOJQJ\^JaJph,hTD.h B*CJOJQJ\^JaJph)hTD.hj`2B*CJOJQJ^JaJph)hTD.h[vB*CJOJQJ^JaJph)hTD.h9B*CJOJQJ^JaJph&hah[v5CJOJQJ\^JaJR T b t " $ 2 4 6 8 < > L ^ d x z Ưƚƚtۚƚƚ],hTD.hj`2B*CJOJQJ\^JaJph hahTD.CJOJQJ^JaJ)hTD.h},QB*CJOJQJ^JaJph)hTD.h[vB*CJOJQJ^JaJph,hTD.h[vB*CJOJQJ\^JaJph)hTD.hj`2B*CJOJQJ^JaJph&hah[v5CJOJQJ\^JaJ hj`25CJOJQJ\^JaJ $ 4 6 L ^ f z $8L^Ff&$d$Ifa$gdS?FfQ$d$Ifa$gdTD. 8J\^dfln~҇rrr҇]]H])hTD.h|B*CJOJQJ^JaJph)hTD.hTD.B*CJOJQJ^JaJph)hTD.hj`2B*CJOJQJ^JaJph)hTD.h[vB*CJOJQJ^JaJph&hah[v5CJOJQJ\^JaJ hj`25CJOJQJ\^JaJ hahTD.CJOJQJ^JaJ,hTD.h[vB*CJOJQJ\^JaJph,hTD.h@SvB*CJOJQJ\^JaJph^fn"4HbvFf$$d$Ifa$gdS?Ff$d$Ifa$gdTD. "2HNPV`b۵t]I2,hTD.hTD.B*CJOJQJ\^JaJph&h:wB*CJOJQJ\^JaJph,hTD.haB*CJOJQJ\^JaJph)hTD.hgB*CJOJQJ^JaJph,hTD.h[vB*CJOJQJ\^JaJph)hTD.h[vB*CJOJQJ^JaJph)hTD.hj`2B*CJOJQJ^JaJph hj`25CJOJQJ\^JaJ&hah[v5CJOJQJ\^JaJ hahTD.CJOJQJ^JaJbtvӾo^oI44I)hTD.h.B*CJOJQJ^JaJph)hTD.hj`2B*CJOJQJ^JaJph hj`25CJOJQJ\^JaJ&hah[v5CJOJQJ\^JaJ hahTD.CJOJQJ^JaJ)hTD.hh@eB*CJOJQJ^JaJph)hTD.h|B*CJOJQJ^JaJph)hTD.h[vB*CJOJQJ^JaJph,hTD.h[vB*CJOJQJ\^JaJph)hTD.haB*CJOJQJ^JaJph, ,2,D,L,`,r,,,,,,,,,,- --<-D-$d$Ifa$gdS?Ff)$d$Ifa$gdTD.YEN0 CAM0^APIYASSIKYKIR MAH.& & & ESK0 CAM0MANASTIRA.GERDEME30-06-2017I^IKLARYEN0 CAM0YASSIKYKIR MAH.^API& & & & & & & & & ESK0 CAM0H. MUSTAFA KY& & & KREN07-07-2017^API& & & KIR MAH.& & & ER0BA^KYLEFEC0LERA^AGIKYBEK0RKYESK0 CAM0YASSIKYMEHR0KOZSARANC0NA14-07-2017& & & KIR MAH.^API0FTL0K& & & YEN0 CAM0K.MSELL0MYASSIKYESK0 CAM0& & & RPEK& & & 21-07-2017PAYAMLARBIYIKLIKYHASANLAR^APIYASSIKY& & & ESK0 CAM0& & & & & & KIR MAH.MANASTIRHACIREN28-07-2017YEN0 CAM0& & & & & & YASSIKYKIR MAH.MUSAKY& & & GRECEESK0 CAM0^APIHEB0LKYHEMETL004-08-2017& & & ^APIDURHASANLARUYSALLID0K0L0TA^YASSIKY& & & KIR MAH.ESK0 CAM0I^IKLAR& & & KOZDERE11-08-2017KIR MAH.YASSIKYKOZLUKEB0R& & & DOLAPILARHACIKY^API& & & ESK0 CAM0YEN0 CAM0MANASTIRY.GERDEME18-08-2017MENETLER& & & ESK0 CAM0KIR MAH.& & & ^APIYASSIKYPAYAMLAR& & & & & & RPEKALABI 25-08-2017DEL0NAZKY GAZ0LER& & & YEN0 CAM0^APIDE0RMENDEREKIR MAH.ESK0 CAM0& & & YASSIKY& & & & & & ,,,,2,B,D,J,^,`,p,r,,,,,,,,,,輥{{jVEV hj`25CJOJQJ\^JaJ&hah[v5CJOJQJ\^JaJ hahTD.CJOJQJ^JaJ)hTD.h},QB*CJOJQJ^JaJph)hTD.hTD.B*CJOJQJ^JaJph,hTD.hj`2B*CJOJQJ\^JaJph,hTD.h[vB*CJOJQJ\^JaJph)hTD.hyoB*CJOJQJ^JaJph)hTD.h[vB*CJOJQJ^JaJphU,,,,,,------"-<-B-D-R-T-V-X-\-^-l-x-~----վէ}l[G[G&hah[v5CJOJQJ\^JaJ hj`25CJOJQJ\^JaJ hahTD.CJOJQJ^JaJ)hTD.hh@eB*CJOJQJ^JaJph)hTD.hTD.B*CJOJQJ^JaJph,hTD.hj`2B*CJOJQJ\^JaJph,hTD.h[vB*CJOJQJ\^JaJph)hTD.h[vB*CJOJQJ^JaJph)hTD.hj`2B*CJOJQJ^JaJphD-T-V-l-x---------. .4.6.L.T.f.r.....FfO3$d$Ifa$gdS?Ffz.$d$Ifa$gdTD.-----.. .2.4.6.<.>.L.R.T.d............ӾӾsӾ^G,hTD.h},QB*CJOJQJ\^JaJph)hTD.hTD.B*CJOJQJ^JaJph hj`25CJOJQJ\^JaJ&hah[v5CJOJQJ\^JaJ hahTD.CJOJQJ^JaJ)hTD.h},QB*CJOJQJ^JaJph)hTD.h[vB*CJOJQJ^JaJph,hTD.h[vB*CJOJQJ\^JaJph)hTD.hj`2B*CJOJQJ^JaJph......./ /6/H/T/f/n///////////0Ff<$d$Ifa$gdS?Ff$8$d$Ifa$gdTD......// /2/6/H/R/f/l////////®s^III4)hTD.h},QB*CJOJQJ^JaJph)hTD.hj`2B*CJOJQJ^JaJph)hTD.h.B*CJOJQJ^JaJph)hTD.h9B*CJOJQJ^JaJph)hTD.h[vB*CJOJQJ^JaJph hj`25CJOJQJ\^JaJ&hah[v5CJOJQJ\^JaJ hahTD.CJOJQJ^JaJ,hTD.h[vB*CJOJQJ\^JaJph)hTD.hTD.B*CJOJQJ^JaJph///////////000&0*06080>0n0~000000000s^s^s^I^)hTD.h.B*CJOJQJ^JaJph)hTD.hj`2B*CJOJQJ^JaJph,hTD.h[vB*CJOJQJ\^JaJph hj`25CJOJQJ\^JaJ&hah[v5CJOJQJ\^JaJ hahTD.CJOJQJ^JaJ)hTD.h[vB*CJOJQJ^JaJph)hTD.h},QB*CJOJQJ^JaJph)hTD.hh@eB*CJOJQJ^JaJph00(080@0N0b0n0000000000 11$181H1P1`1b1FfF$d$Ifa$gdS?FfA$d$Ifa$gdTD.00000000 111"1H1N1P1^1`1b1h1j1x1վՔjYE4E hj`25CJOJQJ\^JaJ&hah[v5CJOJQJ\^JaJ hahTD.CJOJQJ^JaJ)hTD.h},QB*CJOJQJ^JaJph)hTD.hTD.B*CJOJQJ^JaJph)hTD.hj4B*CJOJQJ^JaJph)hTD.h4 B*CJOJQJ^JaJph,hTD.h[vB*CJOJQJ\^JaJph)hTD.h[vB*CJOJQJ^JaJph)hTD.hj`2B*CJOJQJ^JaJphb1x11111111122.2B2D2Z2l2t222222222FfxK$d$Ifa$gdTD.$d$Ifa$gdS?x1111111111222,2.2@2B2D2J2L2Z2`2l2r22վէՒՒՁm\mG)hTD.h(2B*CJOJQJ^JaJph hj`25CJOJQJ\^JaJ&hah[v5CJOJQJ\^JaJ hahTD.CJOJQJ^JaJ)hTD.h},QB*CJOJQJ^JaJph,hTD.h[vB*CJOJQJ\^JaJph,hTD.h.B*CJOJQJ\^JaJph)hTD.h[vB*CJOJQJ^JaJph)hTD.hj`2B*CJOJQJ^JaJph2222222222222223333B3ҽҨҨ~iiXD3D hj`25CJOJQJ\^JaJ&hah[v5CJOJQJ\^JaJ hahTD.CJOJQJ^JaJ)hTD.h@SvB*CJOJQJ^JaJph)hTD.h},QB*CJOJQJ^JaJph)hTD.hTD.B*CJOJQJ^JaJph)hTD.h[vB*CJOJQJ^JaJph)hTD.hj`2B*CJOJQJ^JaJph,hTD.h[vB*CJOJQJ\^JaJph,hTD.hj`2B*CJOJQJ\^JaJph222233,3B3J3^3j3333333333gdj`2FfT$d$Ifa$gdS?FfMP$d$Ifa$gdTD.B3H3J3^333333333333վվվh"- hahTD.CJOJQJ^JaJ)hTD.hTD.B*CJOJQJ^JaJph,hTD.h[vB*CJOJQJ\^JaJph)hTD.h[vB*CJOJQJ^JaJph)hTD.hj`2B*CJOJQJ^JaJph51h0:pp7A .!7"#$8% S$$If!v h#v#v#v#v#vn#v#v#vn#v #v #v #v #v n:V l tւ0  >, 55555n555n5 5 5 5 5 napւytTD.kd$$Ifl  " r_OJ B>!5&1+/49>nnn tւ0  >444444 lapւytTD.$$If!v h#v#v#v#v#vn#v#v#vn#v #v #v #v #v n:V l t0  >, 55555n555n5 5 5 5 5 napւytTD. kd$$Ifl  " r_OJ B>!5&1+/49>nnn t0  >444444 lapւytTD.$$If!v h#v#v#v#v#vn#v#v#vn#v #v #v #v #v n:V l t0  >, 55555n555n5 5 5 5 5 napւytTD. kd $$Ifl  " r_OJ B>!5&1+/49>nnn t0  >444444 lapւytTD.$$If!v h#v#v#v#v#vn#v#v#vn#v #v #v #v #v n:V l t0  >,, 55555n555n5 5 5 5 5 napւytTD. kd$$Ifl  " r_OJ B>!5&1+/49>nnn t0  >444444 lapւytTD.$$If!v h#v#v#v#v#vn#v#v#vn#v #v #v #v #v n:V l t0  >, 55555n555n5 5 5 5 5 napւytTD. kd$$Ifl  " r_OJ B>!5&1+/49>nnn t0  >444444 lapւytTD.$$If!v h#v#v#v#v#vn#v#v#vn#v #v #v #v #v n:V l t0  >, 55555n555n5 5 5 5 5 napւytTD. kds$$Ifl  " r_OJ B>!5&1+/49>nnn t0  >444444 lapւytTD.$$If!v h#v#v#v#v#vn#v#v#vn#v #v #v #v #v n:V l t0  >, 55555n555n5 5 5 5 5 napւytTD. kdH$$Ifl  " r_OJ B>!5&1+/49>nnn t0  >444444 lapւytTD.$$If!v h#v#v#v#v#vn#v#v#vn#v #v #v #v #v n:V l t0  >, 55555n555n5 5 5 5 5 napւytTD. kd#$$Ifl  " r_OJ B>!5&1+/49>nnn t0  >444444 lapւytTD.$$If!v h#v#v#v#v#vn#v#v#vn#v #v #v #v #v n:V l t0  >, 55555n555n5 5 5 5 5 napւytTD. kd'$$Ifl  " r_OJ B>!5&1+/49>nnn t0  >444444 lapւytTD.$$If!v h#v#v#v#v#vn#v#v#vn#v #v #v #v #v n:V l t0  >, 55555n555n5 5 5 5 5 napւytTD. kd,$$Ifl  " r_OJ B>!5&1+/49>nnn t0  >444444 lapւytTD.$$If!v h#v#v#v#v#vn#v#v#vn#v #v #v #v #v n:V l t0  >, 55555n555n5 5 5 5 5 napւytTD. kd1$$Ifl  " r_OJ B>!5&1+/49>nnn t0  >444444 lapւytTD.$$If!v h#v#v#v#v#vn#v#v#vn#v #v #v #v #v n:V l t0  >, 55555n555n5 5 5 5 5 napւytTD. kdq6$$Ifl  " r_OJ B>!5&1+/49>nnn t0  >444444 lapւytTD.$$If!v h#v#v#v#v#vn#v#v#vn#v #v #v #v #v n:V l t0  >, 55555n555n5 5 5 5 5 napւytTD. kdF;$$Ifl  " r_OJ B>!5&1+/49>nnn t0  >444444 lapւytTD.$$If!v h#v#v#v#v#vn#v#v#vn#v #v #v #v #v n:V l t0  >, 55555n555n5 5 5 5 5 napւytTD. kd@$$Ifl  " r_OJ B>!5&1+/49>nnn t0  >444444 lapւytTD.$$If!v h#v#v#v#v#vn#v#v#vn#v #v #v #v #v n:V l t0  >, 55555n555n5 5 5 5 5 napւytTD. kdD$$Ifl  " r_OJ B>!5&1+/49>nnn t0  >444444 lapւytTD.$$If!v h#v#v#v#v#vn#v#v#vn#v #v #v #v #v n:V l t0  >, 55555n555n5 5 5 5 5 napւytTD. kdI$$Ifl  " r_OJ B>!5&1+/49>nnn t0  >444444 lapւytTD.$$If!v h#v#v#v#v#vn#v#v#vn#v #v #v #v #v n:V l t0  >, 55555n555n5 5 5 5 5 napւytTD. kdN$$Ifl  " r_OJ B>!5&1+/49>nnn t0  >444444 lapւytTD.,$$If!v h#v#v#v#v#vn#v#v#vn#v #v #v #v #v n:V l t0  >, 55555n555n5 5 5 5 5 naytTD.kdoS$$Ifl  " r_OJ B>!5&1+/49>nnn t0  >444444 laytTD. s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJQJ^J_HmHnHsHtHJ`J e"(Normal dCJ_HaJmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R 0 Normal Tablo4 l4a ,k , 0 Liste Yok || p7Tablo K1lavuzu7:V0 dPP :w0 Balon Metni dCJOJQJ^JaJL/L :w0Balon Metni CharCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V@Z5X6Lf7}_dW(m,@)$vb'hu Ji7C10\*?O4k !ᣄD˗'_<ɓ?gs+W5Ou7?|ϳϝӯө\ǿ׿6U(^}篾ZtÇ$ܹ,Z|ݢO9'B}c(:،:o\adXp]Υy8ɓБmF{h, BlмEQ,X8;ز{q'q6=tdHjZ]#ea#6b0j[uH7bj* \QD!HHLO1eNo9L`ZүӾOL9C.; BlC ?E-&l}f!K(NiU <*fFthG$>UDw,+z7nwlbNn&pdLy| íټ>v~~bgnmMjmݻOx;4àSO8p(dMlψ!J'Srg8lհշy#k,OSHK~>"Eǰܽb;UK<$LU rPI=C,$ EC_jP˳&6[- Q!<~{Q[MfP7eXjv6jOv&~mv-nyN`^04Y+U;хs*J%||HljO"Dvk3OH}X^PB ^+~Zh~˥n~yk(Ⱦo0MۥL}c)*Lb#?yXfVhV4 ͠)tkA~:G 쵫W5 rZIo4 uRi{veXy*Y, PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Btheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] P R b,-./0x12B33 "$%'" ~ ^D-.0b123 !#&L# @Z(  , WW3fԔ?GMLC0NE S.MFTLTimes New Roman"?B S ?.:&t@ANfnstz #5>?BCFdg{~ !$ps/236JMNQ[^kn"vyz}~#&>AjmtwQT36JMfijm9%&_`@AxyEF|}99[[\]%&_`@Axy|}EGIJQT"#36JMjm|}SHT1^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.S[B8k 4 _ ; }fop{S?rz"-a e%e"(XR*}*-TD.(2j`2667w9a<;#>- BB$J4JEK-L},QFQdQ~YmDZ[`abVbich@erfgZk0lmyoHqnsct@Sv+ w:w[w)xC\g^&S+j4(_^sFRS'_kGLK9g2.[v]eR|T + 7xKp7Wt@ @pp p pp,UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.*{$ Calibri9. . Segoe UIA$BCambria Math"TǦT'T'"h..!7n243QHP $Pp72!xxb69 SelahattinFeriste Oh+'0l  ( 4 @LT\d SelahattinNormalFeriste34Microsoft Office Word@pT@#ͼ@+3@ͼ. ՜.+,0 hp|  Konu Başlığı Τίτλος !"#$%&'(*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\]^_`abcdefghiklmnopqstuvwxy|Root Entry Fͼ~Data ):W1TableU'(WordDocument7PSummaryInformation(jDocumentSummaryInformation8rCompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q
Logoyu Buraya Ekleyin
Skip Navigation Links
   
2017 YILI VAAZ VE RAD PROGRAMLARI
 
GMLCNE MERKEZ RAMAZAN BAYRAMI NAMAZ PROGRAMI

2017 YILI RAMAZAN AYI BAYANLAR KY VAAZ PROGRAMI

2017 YILI RAMAZAN AYI BAYANLAR MERKEZ VAAZ PROGRAMI

2017 YILI RAMAZAN AYI BALKAN BLGES VAAZ PROGRAMI

2017 YILI RAMAZAN AYI MEHRKOZ BLGES VAAZ PROGRAMI

2017 YILI RAMAZAN AYI YEN CAM VAAZ PROGRAMI

2017 YILI RAMAZAN AYI GECE VAAZ PROGRAMI

Mays-Haziran-Temmuz-Austos Aylar Cuma Vaaz Program

Mays-Haziran-Temmuz-Austos Aylar Sal Vaaz Program

Ocak-ubat-Mart-Nisan Aylar Cuma Vaaz Program

Ocak-ubat-Mart-Nisan Aylar Sal Vaaz Program


Bu haber 1247 defa grntlenmitir.
[Geri Dn]
Skip Navigation Links
u an 26 kii online